[Log On]  |  [Register]  |  Gmail  |  yahoo!mail  |  hotmail  |  qq  |  雅虎天气  |  本页二维码
“耶青”在中國
2013/3/5 14:51:19
读者:131312
■滕張佳音博士

 

现在转发的文章是滕张佳音师母经过周密的研究后所写成,盼望对此问题有疑惑的弟兄姊妹认真阅读。原文网络地址:

http://christiantimes.org.hk/Common/Reader/News/ShowNews.jsp?Nid=49252&Pid=6&Version=0&Cid=150&Charset=big5_hkscs&p=1

 

請擊點下面的标题连接

 

 

“耶青”在中國

 

 

“耶青”在中国(续2)

 

 

“耶青”在中国(续3)

 

 

“耶青”在中国(续4)